Условия передачи и использования пожертвования

 

1. Ziedojums

1.1. Ziedotājs (fiziska vai juridiska persona) bez atlīdzības nodod finanšu līdzekļus nodibinājumam “UNIO Fonds”, reģistrācijas numurs: 50008306701, juridiskā adrese: Ropažu iela 26 – 66, Rīga, LV-1039, Latvija, turpmāk – “UNIO Fonds”, un UNIO Fonds tos pieņem, lai finansētu labdarības projektu īstenošanu. 1.2. Saņemot no ziedotāja ziedojumu, UNIO Fondam nerodas pretpienākums veikt darbības, kurām ir atlīdzības raksturs pret ziedotāju. 1.3. Ziedotājam ir iespēja ziedojumu saglabāt anonīmu. 1.4. UNIO Fonds var iekļaut ziedotāja informāciju UNIO Fonda reklāmās vai informatīvajos materiālos (piemēram, bukletos, internetā, labdarības platformā https://unio.lv/) utt., ja ziedotājs tam piekrīt.

2. Ziedojuma mērķis

2.1. Ziedotājam ir iespēja izvēlēties konkrētu labdarības projektu un ziedojuma summu, kura tiks novirzīta izvēlētam mērķim – labdarības projektam. 2.2. Ziedotājam ir iespēja bez atlīdzības nodot papildu finanšu līdzekļus katram ziedotāja izvēlētajam labdarības projektam. 2.3. Ziedojums uzskatāms par bez atlīdzības nodotiem finanšu līdzekļiem UNIO Fondam, un tie ir izlietojami ziedotāja izvēlētajam labdarības projektam un UNIO Fonda statūtos norādītajiem darbības mērķiem.

3. Ziedojumu izlietojums

3.1. Ziedotāja nodotie bez atlīdzības finanšu līdzekļi tiks izlietoti labdarības projekta mērķu sasniegšanai un UNIO Fonda statūtos norādīto mērķu sasniegšanai. 3.2. UNIO Fonds uzrauga, lai tam bez atlīdzības ziedotāja nodotie finanšu līdzekļi tiktu izmantoti tieši tiem mērķiem, kādi labdarības projekta finanšu līdzekļu vākšanas laikā ir prezentēti ziedotājam/-iem, norādot tos UNIO Fonda interneta vietnē (https://unio.lv/). 3.3. UNIO Fonds neuzņemas atbildību par labdarības projekta/-u faktisko īstenošanu un rezultātiem. 3.4. Ziedotāja bez atlīdzības nodotie finanšu līdzekļi ir mērķziedojums, kuru UNIO Fonds izlieto labdarības projekta/-u finansēšanai.

4. Ziedojumu atsaukšana

4.1. Ziedotāja bez atlīdzības nodotie finanšu līdzekļi nav atsaucami, izņemot gadījumu, kad ziedojums nav izmantots UNIO Fonda statūtos norādītajiem darbības mērķiem.

5. Ziedojuma nodošanas pamats

5.1. Ziedotājs piekrīt “Ziedojuma nodošanas un izlietošanas noteikumiem”. 5.2. Ja ziedojuma summa pārsniedz EUR 5000 (pieci tūkstoši euro), tad sākot ar EUR 5001 (pieci tūkstoši pirmo euro), ziedotājs ar UNIO Fondu var slēgt rakstisku līgumu, lai saņemtu nodokļu atvieglojumu.

6. Ziedojuma nodošanas un izlietošanas noteikumu grozījumi

6.1 UNIO Fondam ir tiesības veikt izmaiņas “Ziedojuma nodošanas un izlietošanas noteikumi”. Izmaiņas tiek publicētas UNIO interneta vietnē (https://unio.lv/).

7. Fizisko personu datu apstrāde

7.1. Fizisko personu datu apstrādē UNIO Fonds ievēro tā privātuma politiku, kura ir publicēta UNIO Fonda interneta vietnē (https://unio.lv/konfidencialitates_politika/).