Nodibinājums “UNIO Fonds”

vienotais reģistrācijas numurs 50008306701

 

PRIVĀTUMA POLITIKA
(attiecībā uz ziedotājiem)

 

Šis dokuments tika sagatavots un apstiprināts 2021.gada 21. jūnijā

Šī ir nodibinājuma “UNIO Fonds”, turpmāk – “Fonds”, Privātuma politika, kas piemērojama Fonda ziedotājiem (fiziskām personām), kuri bez atlīdzības nodod finanšu līdzekļus Fondam.

Fonda Privātuma politika skaidro, kā jūsu personiski identificējamā informācija tiks apkopota, izmantota un koplietota saistībā ar Fondu un www.unio.lv (tīmekļa vietne) un/vai tās izmantošanu un jebkādu saturu, funkcijām un labdarības (ziedojuma) sludinājumiem. Šī Privātuma politika arī skaidro jūsu izvēles un tiesības attiecībā uz jūsu personas datu izmantošanu, piekļuvi tiem un to labošanu vai dzēšanu. Jums tiks lūgts arī sniegt skaidru un nepārprotamu apstiprinošu piekrišanu sava lietotāja informācijas vākšanai, apstrādei un koplietošanai, izmantojot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, ja likumi to pieprasa. Skatīt Sīkdatņu Izmantošanas Politiku. Tīmekļa vietne www.unio.lv pieder Fondam un to pārvalda Fonds.

Šī Privātuma politika ir izstrādāta pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un sniedz atbilstošu aizsardzību attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

 

SATURS

Sadaļu nosaukumi ir izmantojami tikai atsaucei un neietekmē šīs Privātuma politikas saturu un interpretāciju.

1. Definīcijas
2. Par Fondu
3. Šīs Privātuma politikas priekšmets
4. Personas datu vākšana
5. Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats
6. Personas dati, kurus Fonds var apstrādāt, un personas datu grupas
7. Savākto personas datu izpaušana
8. Savākto personas datu glabāšana
9. Jūsu tiesības
10. Jūsu piekrišana un kā to atsaukt
11. Ja Jūs izvēlaties nesniegt personas datus
12. Šīs Privātuma politikas grozījumi
13. Saziņa ar Fondu. Jūsu personas datu labošana
14. Personas datu aizsardzības pārkāpumi

 

I. Definīcijas

“Fonds“ – nodibinājums “UNIO Fonds”, reģistrēts Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 50008306701, juridiskā adrese Ropažu iela 26 – 66, Rīga, LV-1039, Latvija.

“Ne-personas dati“ – informācija, uz kuras pamata fiziska persona nav atšķirama no citām fiziskām personām, tostarp anonimizēti personas dati.

“Personas dati“ – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši, atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

“Ziedotājs“ – persona tiek uzskatīta par Ziedotāju no brīža, kad Ziedotājs bez atlīdzības nodod finanšu līdzekļus Fondam (piemēram, noslēdz ziedojuma līgumu, atsūta Personas datus Fondam, vai Fonds saņem Personas datus no publiski pieejamiem avotiem utt.) līdz brīdim, kad kļūst skaidrs, ka Ziedotājs bez atlīdzības nodos finanšu līdzekļus Fondam, vai Ziedotājs atteiksies no finanšu līdzekļu nodošanas Fondam. Ziedotāji var būt fiziskas vai juridiskas personas. Ja Ziedotājs ir juridiska persona, tad šī Privātuma politika attiecas uz tā pārstāvjiem – fiziskām personām.

“Apstrāde“ vai “apstrādāšana” – ir personas datu un/vai ne-personas datu vākšana, reģistrēšana, glabāšana, izmantošana, pielāgošana, izpaušana, nodošana vai dzēšana.

“Privātuma politika” – šī Privātuma politika, kas attiecas uz Fondu un tā Ziedotājiem. Privātuma politika var laiku pa laikam tikt grozīta.

“Sensitīvi personas dati“ – personas dati, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datus, biometrisko datus, veselības datus vai datus par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

“Noteikumi un nosacījumi“ – Ziedojuma līgums un citi vispārīgie un īpašie noteikumi, vienošanās, nosacījumi, prasības, rīkojumi, nolikumi un standarti, tajā skaitā, šī Privātuma politika, kas piemērojama Fondam un Jūsu finanšu līdzekļu nodošanai – Fondam.

“Jūs“, “Jūsu“ vai “Sev“ – fiziska persona, kura ir Fonda Ziedotājs vai bijušais Ziedotājs.

 

II. Par Fondu

2.1. Personas datus apstrādā Fonds – Nodibinājums “UNIO Fonds”, reģistrēts Latvijas Republikas biedrību un nodibinājumu reģistrā ar reģistrācijas numuru 50008306701, juridiskā adrese Ropažu iela 26 – 66, Rīga, LV-1039, Latvija.

2.2. Fonds ir datu kontrolieris, kas atbild par Jūsu personas datiem. Fonds veic Jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem datiem un privātuma tiesību aktiem un noteikumiem. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai nolūkiem un veidā, kā norādīts šajā Privātuma politikā.

 

III. Šīs Privātuma politikas priekšmets

3.1. Šī Privātuma politika sniedz Jums informāciju par to, kā Fonds uzraudzīs un pārvaldīs Jūsu personas datus. It sevišķi šī Privātuma politika:

  • — Satur informāciju par personas datiem, kurus Fonds vāc par Jums;
  • — Skaidro kā Fonds apstrādā Jūsu personas datus;
  • — Informē Jūs par personām, kurām Jūsu personas dati var tikt nodoti;
  • — Informē Jūs par Jūsu tiesībām un par to, kā tās realizēt.

3.2. Šī Privātuma politika papildina, bet neaizstāj un neaizvieto jebkuras citas piekrišanas, kuras Jūs esat sniedzis/sniegusi jau iepriekš Fondam. Šī Privātuma politika neietekmē nekādas tiesības, kuras Fondam ir saskaņā ar likumu saistībā ar Jūsu personas datu vākšanu, izmantošanu un/vai izpaušanu. Ņemiet vērā, ka šī Privātuma politika attiecas tikai uz Jūsu personas datu apstrādi un Jūsu finanšu līdzekļu nodošanu Fondam.

3.3. Ja Jūs esat Ziedotājs, šī Privātuma politika ir daļa no Noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami Jūsu un Fonda tiesiskajām attiecībām. Ja pastāv jebkāda pretruna vai neatbilstība starp šīs Privātuma politikas noteikumiem un citiem Jūsu un Fonda attiecībām piemērojamiem Noteikumiem un nosacījumiem, tad šīs Privātuma politikas noteikumi ir noteicošie.

3.4. Ja Jums ir jebkāds jautājums par Fonda praksi personas datu aizsardzības jomā, kas nav atrunāts šajā Privātuma politikā, lūdzu, sazinieties ar Fondu, nosūtot attiecīgu e-pastu uz: info@unio.lv vai rakstveida iesniegumu uz adresi: Nodibinājums “UNIO Fonds”, reģistrācijas numuru 50008306701, juridiskā adrese Ropažu iela 26 – 66, Rīga, LV-1039, Latvija.

3.5. Iesniedzot personas datus Fondam, Jūs piekrītat to nodošanai, uzglabāšanai un apstrādei, kā norādīts šajā Privātuma politikā.

 

IV. Personas datu vākšana

Fonds var vākt informāciju par Jums no šādiem avotiem

4.1. Jūs iesniedzat Fondam personas datus:

  • — Kad Jūs un Fonds uzsākat pārrunas par ziedojuma līguma parakstīšanu;
  • — Kad Jūs un Fonds parakstāt ziedojuma līgumu;
  • — Kad Jūs atbildat uz Fonda pieprasījumiem sniegt papildu personas datus;
  • — Kad Jūs atbildat uz Fonda pieprasījumiem sniegt papildu personas datus;
  • — Kad Jūs lūdzat iekļaut sevi e-pastu vai citu paziņojumu saņēmēju sarakstā;
  • — Komunicējot starp Jums un Fondu, izmantojot tālruni, e-pastu, īsziņas vai citus komunikāciju veidus;
  • — Kad Jūs iesniedzat Fondam Jūsu personas datus jebkura cita iemesla dēļ.

4.2. Fonds var saņemt Jūsu personas datus no:

  • — Valsts ieņēmumu dienesta, Sociālās apdrošināšanas aģentūras, tiesām, prokuratūras, policijas, Valsts probācijas dienesta, Bāriņtiesām un citām valsts un pašvaldību iestādēm, un tiesībsargājošām institūcijām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai attiecīgo iestāžu un institūciju kompetencei;
  • — Sociālajiem tīkliem;
  • — Trešajām personām.

4.3. Fonds arī var iegūt Jūsu personas datus no:

  • — Fonda videonovērošanas kamerām, kas ir uzstādītas Fonda lietotajā, vai Fondam piederošajā teritorijā vai telpās drošības apsvērumu dēļ – lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus un aizsargātu vitāli svarīgas Jūsu un citu personu intereses.

 

V. Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats

5.1. Fonds veic Jūsu personas datu apstrādi šādiem mērķiem:

  • — Lai veicinātu finanšu līdzekļu un citas palīdzības piesaisti labdarības veikšanai;
  • — Lai nodrošinātu sadarbību ar sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskām organizācijām, tai skaitā nodrošinātu sadarbībai nepieciešamās informācijas nodošanu/saņemšanu;
  • — Lai aizpildītu ziedojuma līgumu vai citus līgumus;
  • — Ziedojuma līguma, kur Jūs esat līgumslēdzējpuse, izpilde vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms ziedojuma līguma noslēgšanas. Šādos gadījumos personas datu nodošana ir noteikta saskaņā ar līgumu un ir obligāts priekšnosacījums, lai to noslēgtu;
  • — Ziedotāju sarakstu izveidošanai;
  • — Attiecību veidošana ar Ziedotāju un šādu attiecību analīze mārketinga aktivitāšu kontekstā. Mārketinga aktivitātes saistībā ar www.unio.lv (tīmekļa vietne);
  • — Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana: informēšana, saziņa, paziņojumi, kas saistīti ar ziedojumiem;
  • — Datu apstrādei saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums”;
  • — Kad to darīt ir Fonda juridiskais pienākums (Jūsu personas datu apstrāde Fondam ir nepieciešama, lai ievērotu piemērojamā likuma prasības);
  • — Kad tas ir Fonda leģitīmajās interesēs. Tomēr, kad Fonds apstrādā Jūsu personas datus tā leģitīmajām interesēm, šāda apstrādāšana nedrīkst negodīgi būt pretēji tam, kas ir pareizi Jums vai kas ir Jūsu interesēs;
  • — Ienākošās un izejošās korespondences saglabāšanai un uzskaitei;
  • — Kad Jūs tam piekrītat.

5.2. Fonds var izmantot Jūsu personas datus šādos veidos:

  • — Lai komunicētu ar Jums un izpildītu Jūsu norādījumus;
  • — Publicētu Fonda tīmekļa vietnē (www.unio.lv), sociālo tīklu profilos un citos nolūkos, kas ir saistīti ar tā mārketinga un reklāmas aktivitātēm (ja attiecībā uz to ir saņemta Jūsu piekrišana);
  • — Atbildēt uz Jūsu jautājumiem un pieprasījumiem;
  • — Izmantotu jebkurus Jūsu personas datus analītiskiem un statistikas pētījumiem par Fonda labdarības procesiem;
  • — Novērstu, atklātu, ziņotu un izmeklētu ziedojuma līguma saistību neizpildes gadījumus vai noziegumus;
  • — Aizsargātu un izpildītu Fonda līgumiskās un likumiskās tiesības un pienākumus;
  • — Palīdzētu jebkurā izmeklēšanā, ko veic tiesībsargājošā institūcija, kurai ir aizdomas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
  • — Ievērotu juridiskās saistības un noteikumus, un sniegtu informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, Sociālās apdrošināšanas aģentūrai, tiesām, prokuratūrai, policijai, Valsts probācijas dienestam, Bāriņtiesai un citām valsts un pašvaldību iestādēm, un tiesībsargājošām institūcijām atbilstoši piemērojamos likumos noteiktajai attiecīgo iestāžu un institūciju kompetencei;
  • — Jebkurš cits šajā Privātuma politikā vai piemērojamā likumā noteiktais izmantošanas veids;
  • — Jebkurš cits izmantošanas veids, ko Fonds uzskata par nepieciešamu Fonda juridisko interešu vai leģitīmo interešu aizsardzībai.

5.3. Jums jānodrošina, lai visi personas dati, kurus Jūs iesniedzat Fondam, ir pilnīgi, precīzi, patiesi un pareizi. Jūsu pielaistās kļūdas var izraisīt aizkavēšanos vai nespēju apstrādāt Jūsu iesniegumu, pieprasījumu, ziedojuma līgumu, kā arī izmantot Jūsu tiesības atkarībā no konkrētās situācijas.

 

VI. Personas dati, kurus Fonds var apstrādāt, un personas datu grupas

6.1. Fonds var veikt dažādu veidu personas datu apstrādi. Tas uzkrāj personas datus šādās grupās:

Grupa un personas datu veidi, kuri var tikt iekļauti grupā

Finanšu dati:

  • — Informācija par Jūsu norēķinu kontiem un ar to saistīto informāciju.

Kontakti:

  • — Vārds, uzvārds, citi vārdi;
  • — Dzimšanas datums;
  • — Pilsonība;
  • — E-pasta adrese;
  • — Dzīvesvietas un pasta adreses;
  • — Telefona numuri;
  • — Jebkura cita Jūsu sniegtā kontaktinformācija.

Līgumiskie:

  • — Informācija par Ziedojuma līguma izpildi.

Saziņa:

  • — Jūsu paziņojumos sniegtā informācija un Jūsu komentāri un viedokļi, piemēram, sūdzības vai jautājumi, kas iesniegti Fondam.

Sociālās attiecības:

  • — Vārds, uzvārds, citi vārdi;
  • — Personas kods;
  • — Dzimšanas vieta;
  • — Pases vai cita identifikācijas dokumenta dati;
  • — Dzimšanas datums;
  • — Pilsonība;
  • — E-pasta adrese.

Pieejamie dati un publiskie ieraksti:

  • — Publiski pieejamie dati un informācija.

Dokumentālie dati:

  • — Pase vai identifikācijas karte.

Speciālo datu veidi:

  • — Jūsu kriminālsodi un noziedzīgi nodarījumi (Ja Jūs to atklājat Fondam, vai tā ir publiski pieejama informācija, vai ja šādu informāciju Fondam uz tiesiska pamata ir sniegušas trešās personas).

Piekrišanas:

  • — Jebkuras atļaujas, piekrišanas vai izvēles, kuras Jūs iesniedzat Fondam.

6.2. Fonds var izmantot Sensitīvos personas datus tikai tad, kad tas ir nepieciešams:

  • — Noziedzības, ieskaitot krāpšanu, atklāšanai un novēršanai;
  • — Tiesisku prasību sagatavošanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

 

VII. Savākto personas datu izpaušana

7.1. Personas dati tiks aizsargāti, un tiks nodrošināta to konfidencialitāte, bet, lai Fonds izpildītu savas līgumiskās saistības, realizētu savas tiesību vai izpildītu piemērojamo likumu prasības, Jūsu personas dati var tikt izpausti vai nodoti zemāk norādītajām personām

  • — Fonda piegādātājiem, sadarbības partneriem, vai pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz Fondam tādus pakalpojumus, kā telekomunikāciju, informāciju tehnoloģiju, maksājumu apstrādes, uzglabāšanas un arhivēšanas pakalpojumus, un citus;
  • — Bankām un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējam, kas sniedz finanšu pakalpojumus Fondam;
  • — Fonda profesionālajiem konsultantiem, tādiem kā grāmatveži, revidenti, juristi utt.;
  • — Fonda partneriem un citām personām, kas sniedz pakalpojumus Fondam;
  • — Personām, kurām Jūs pieprasāt nodot Jūsu personas datus;
  • — Fonda tīmekļa vietnē (www.unio.lv), sociālo tīklu profilos un citos mārketinga un reklāmas materiālos (ja attiecībā uz to ir saņemta Jūsu piekrišana);
  • — Jebkurām tiesu, izpildu varas vai tiesībsargājošām iestādēm vai jebkurai citai iestādei vai institūcijai;
  • — Jebkurai citai personai saistībā ar mērķiem, kas noteikti šajā Privātuma politikā vai piemērojamā likumā.

7.2. Ja kāda trešā persona apstrādā Jūsu personas datus Fonda vārdā, uz to attiecas stingri drošības un konfidencialitātes noteikumi saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamiem likumiem. Fonds veiks visus pasākumus, kas ir pamatoti nepieciešami, lai nodrošinātu, ka šī trešā persona apstrādā Jūsu personas datus droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamiem likumiem.

7.3. Trešajām personām, kurām Fonds atklāj Jūsu personas datus, ir saistoši līgumu noteikumi un piemērojamie likumi un tās nedrīkst izmantot Jūsu personas datus sekundāriem mērķiem (proti, citādāk nekā paredzēts šajā Privātuma politikā).

7.4. Fonds nepārdos vai neizīrēs Jūsu personas datus trešajām personām. Tas nedalīsies ar Jūsu personas datiem ar trešajām personām to mārketinga mērķiem bez Jūsu piekrišanas.

 

VIII. Savākto personas datu glabāšana

8.1. Fonds glabās Jūsu personas datus tik ilgi, kamēr Jūs esat Fonda Ziedotājs, un vismaz uz laiku, kas vajadzīgs Fonda juridisko pienākumu izpildei, piemērojamo likumu ievērošanai un Fonda izvirzīto mērķu realizēšanai.

8.2. Fondam ir tiesības turpināt glabāt Jūsu personas datus līdz 10 (desmit) gadiem pēc pēdējā Ziedojuma veikšanas šādu nolūku dēļ:

  • — Lai atbildētu uz iesniegumu, jautājumu vai sūdzību;
  • — Lai pierādītu, ka Fonds rīkojas godīgi pret Jums;
  • — Lai nodibinātu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskas prasības;
  • — Lai uzturētu dokumentus atbilstoši piemērojamiem likumiem;
  • — Fonda leģitīmo interešu dēļ;
  • — Lai ievērotu piemērojamo likumu.

8.3. Fonds var glabāt Jūsu personas datus ilgāk par 10 (desmit) gadiem leģitīmām interesēm, pētniecības vai statistikas vajadzībām, vai ja to nosaka piemērojamie likumi. Ja Fonds to darīs, tas pārliecināsies, ka Jūsu personas datu privātums ir aizsargāts, un ka Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai iepriekš minētajos nolūkos.

 

IX. Jūsu tiesības

9.1. Jums ir noteiktas tiesības, kas var tikt īstenotas attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Lai izmantotu zemāk minētās tiesības, lūdzu, sazinieties ar Fondu nosūtot attiecīgu e-pastu uz: info@unio.lv vai rakstveida iesniegumu uz adresi: Nodibinājums “UNIO Fonds”, reģistrācijas numuru 50008306701, juridiskā adrese Ropažu iela 26 – 66, Rīga, LV-1039, Latvija.

9.2. Piekļūšana Jūsu personas datiem. Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kurus Fonds glabā par Jums, un pieprasīt, lai Fonds sniedz konkrētu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Fonds var pieprasīt, lai Jūs pierādāt savu identitāti pirms datu izpaušanas Jums. Šīs ir zināmas kā “tiesības uz piekļuvi”.

9.3. Fonda informēšana par nepareiziem Jūsu personas datiem. Jums ir tiesības apšaubīt jebkuru informāciju, kuru Fonds glabā par Jums, ja Jūs uzskatāt to par nepareizu vai nepilnīgu. Ja Jūs to darīsiet, Fonds veiks attiecīgus pasākumus, lai pārbaudītu informācijas precizitāti un to izlabotu, ja nepieciešams. Šīs ir zināmas kā “tiesības uz labojumiem”.

9.4. Jūsu personas datus neapstrādāšanas pieprasīšana. Jums ir tiesības lūgt Fondu dzēst, izņemt vai pārtraukt Jūsu personas datu izmantošanu, ja Fondam nav vajadzības tos glabāt. Pat tad, ja Jūs iebilstat pret Jūsu personas datu izmantošanu, Fonds tos joprojām var apstrādāt likumisku vai citu oficiālu iemeslu dēļ, piemēram, tiesisku prasību dēļ, vai arī lai izmantotu Fonda likumiskās tiesības. Tomēr, lūdzu, informējiet Fondu, ja Jūs uzskatāt, ka Fondam nevajadzētu izmantot Jūsu personas datus. Šīs ir zināmas kā “tiesības uz dzēšanu”, vai “tiesības tikt aizmirstam”.

9.5. Jūsu personas datu apstrādes ierobežošana. Jums ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Šajā situācijā Fonds neizmantos vai neizplatīs Jūsu personas datus, kamēr tie ir ierobežoti, izņemot gadījumus, kad Fondam tie ir jāizmanto konkrētām lietām, piemēram, tiesiskām prasībām vai Fonda tiesību izmantošanai. Šīs ir zināmas kā “tiesības uz apstrādes ierobežošanu”.

9.6. Jūs varat lūgt Fondu ierobežot Jūsu personas datu izmantošanu, ja:

  • — Tie nav precīzi.
  • — Tie tika izmantoti nelikumīgi, tomēr Jūs nevēlaties, lai Fonds tos izdzēstu.
  • — Tie vairs nav aktuāli, tomēr Jūs vēlaties, lai Fonds tos paturētu izmantošanai tiesisko prasību gadījumā vai citiem nolūkiem.
  • — Jūs jau lūdzāt, lai Fonds pārtrauc izmantot Jūsu personas datus, bet Jūs gaidāt, kad tas pateiks Jums, vai tam ir vai nav atļauts turpināt tos izmantot.

9.7. Jūsu personas datu iegūšana. Jums ir tiesības saņemt Jūsu personas datus, kurus Fonds apstrādā ar automatizētiem līdzekļiem, pamatojoties uz Jūsu rakstveida pieprasījumu. Šādā situācijā Fonds sniegs Jums Jūsu personas datus tādā formātā, kas var būt viegli izmantojami atkārtoti. Jūs arī varat lūgt, lai Jūsu personas dati šajā formātā tiek nodoti citām personām, un, ja tas būs tehniski iespējams, Fonds to darīs. Šīs ir zināmas kā “tiesības uz datu pārnesamību”.

9.8. Iebilšana pret Jūsu personas datu apstrādi. Jums ir tiesības iebilst pret Fonda veikto Jūsu personas datu apstrādi. Pat tad, ja Jūs iebilstat, ka Fonds apstrādā Jūsu personas datus, Fonds joprojām var apstrādāt Jūsu personas datus likumisku vai citu pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, tiesiskas prasības, leģitīmās intereses vai tiesību izmantošana. Tomēr, lūdzu dariet Fondam zināmu, ja Jūs uzskatāt, ka tai nevajadzētu apstrādāt Jūsu personas datus. Šīs ir zināmas kā “tiesības iebilst”.

9.9. Personas pieprasījumus, kas saistīti ar tā tiesību īstenošanu, Fonds izvērtē un izpilda 1 (viena) kalendārā mēneša laikā, skaitot no pieprasījuma saņemšanas brīža, attiecīgi informējot personu par Fonda veiktajām darbībām.

9.10. Pretenziju gadījumā var iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv) Elijas iela 17, Rīga, LV-1050.

 

X. Jūsu piekrišana un kā to atsaukt

10.1. Fonds var pieprasīt Jums izsniegt piekrišanu, rakstveida vai elektroniska formāta veidā, Jūsu personas datu apstrādes mērķiem, kuriem Fondam ir jāsaņem Jūsu piekrišana saskaņā ar šo Privātuma politiku vai piemērojamiem likumiem. Jūs izlemsiet pēc Jūsu ieskatiem, vai šādu piekrišanu izsniegt vai neizsniegt, veicot attiecīgas atzīmes Fonda sagatavotajā dokumentā.

10.2. Jūs varat atsaukt Jūsu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei konkrētajam mērķim jebkurā laikā. Lūdzu, sazinieties ar Fondu nosūtot attiecīgu e-pastu uz: info@unio.lv vai rakstveida iesniegumu uz adresi: Nodibinājums “UNIO Fonds”, reģistrācijas numuru 50008306701, juridiskā adrese Ropažu iela 26 – 66, Rīga, LV-1039, Latvija.

 

XI. Ja Jūs izvēlaties nesniegt personas datus

11.1. Ja Jūs izvēlaties nesniegt Fondam Jūsu personas datus, Fonds, iespējams, nevarēs noslēgt ar Jums ziedojuma līgumu.

 

XII. Privātuma politikas grozījumi

12.1. Fonds laiku pa laikam var atjaunināt šo Privātuma politiku, lai nodrošinātu, ka tā atbilst Fonda turpmākajai darbības attīstībai, tehnoloģiju uzlabojumiem un/vai jebkurām izmaiņām tiesiskajās vai normatīvajās prasībās.

12.2. Šīs Privātuma politikas grozījumi tiks paziņotai Jums izmantojot Jūsu kontaktinformāciju, vai personīgi.

 

XIII. Saziņa ar Fondu un Jūsu personas datu labošana

13.1. Ja Jums ir kādi jautājumi vai sūdzības saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai Jūs vēlaties veikt labojumus vai saņemt Jūsu personas datu ierakstu kopiju, sazinieties ar Fondu, zvanot uz: tālrunis: +371 28 881 410 vai sūtot e-pastu uz: info@unio.lv, vai sūtot dokumentu uz adresi: Nodibinājums “UNIO Fonds”, reģistrācijas numuru 50008306701, juridiskā adrese Ropažu iela 26 – 66, Rīga, LV-1039, Latvija.

 

XIV. Personas datu aizsardzības pārkāpumi

14.1. Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā Fonds bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tapis zināms, paziņo par personas datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības iestādei (Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija), izņemot gadījumus, kad ir maz ticams, ka personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām.

14.2. Gadījumā, ja personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, Fonds bez nepamatotas kavēšanās paziņos Jums par personas datu aizsardzības pārkāpumu, izņemot, ja:

14.2.1. Fonds ir īstenojis atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus aizsardzības pasākumus, jo īpaši tādus pasākumus, kas personas datus padara nesaprotamus personām, kurām nav pilnvaru piekļūt datiem, piemēram, šifrēšana vai

14.2.2. Fonds ir veicis turpmākus pasākumus, kas nodrošina, lai, visticamāk, vairs nevarētu iestāties iepriekš minētais augstais risks attiecībā uz Jūsu datu tiesībām un brīvībām.

14.3. Trešā puse, kas apstrādā Jūsu datus Fonda vārdā, tiklīdz tai kļuvis zināms personas datu aizsardzības pārkāpums, bez nepamatotas kavēšanās paziņo par to Fondam.

14.4. Fonds dokumentē visus personas datu aizsardzības pārkāpumus, norādot faktus, kas saistīti ar personas datu pārkāpumu, tā sekas un veiktās koriģējošās darbības.